Villade Haldus OÜ sisekorraeeskirjad:
Käesolevad Sisekorraeeskirjad (edaspidi Eeskirjad) kehtivad tervel Villade Haldus OÜ territooriumil kaasaarvatud kõikides territooriumil asuvatel ehitistel (edaspidi Territoorium) ning on seotud maja kodukorra dokumendiga. 
Villade Haldus OÜ esindajaks käesoleva Eeskirja mõistes on: Esindaja ning kliendid (edaspidi Külastajad) on nii Villade Haldus OÜ majade broneeringu korraldaja(d) kui ka osaleja(d). 
1. Sissepääsu õigused
1.1. Villade Haldus OÜ territooriumile pääseb vaid selleks ettenähtud ja vastavalt märgistatud teed mööda, mida tuleb kasutada nii villadesse saabumiseks kui sealt lahkumiseks. Autoga murul sõitmine on lubatud vaid Esindaja loal.
 1.2. Sissepääsuks Villade Haldus OÜ territooriumile tuleb Külastajal sõlmida Esindajaga broneering ja tasuda broneeringu tasu vastavalt Esindaja poolt kinnitatud hinnakirjale ja tasutud arvetele.
2. Villade Haldus OÜ territooriumil tuleb kliendil jälgida:
2.1. Eesti Vabariigi seadusandlust ja politsei, turvatöötaja ning Esindaja seaduslikke korraldusi;
2.2. et ta ei häiriks enda tegevusega teisi territooriumi Külastajaid ning et ta oma tegevusega ei seaks teisi ohtu;
2.3. et hoitaks puhtust ja korda, sh.:
2.3.1. suitsetamine on lubatud vaid selleks spetsiaalselt ettenähtud kohtades;
2.3.2. suitsukonid ja muu praht tuleb panna vaid selleks ettenähtud kohtadesse ning territooriumil majast lahkudes tuleb prügi enda järel koristada ning viia prügikonteinerisse (bioloogilised jäätmed ja taara sorteerida eraldi muust prügist). Täitmata jätmisel lisandub kliendile sorteerimise tasu 100€.
2.3.3. ruumid, mööbli, sisustuse, nõude jm. inventar oleks hoitud ja korras;
2.3.4. mööbel paigutatakse tagasi selle algsesse kohta;
2.3.5. ruumides ei viibitaks välisjalanõudes;
2.3.6. ihuvajaduste rahuldamine (sh oksendamine) toimuks selleks ettenähtud kohas; 2.4. et ei tehtaks omavoliliselt selleks mitte ettenähtud kohtades lõkkeid, grillida, ei põletataks küünlaid nii õues kui siseruumides;
2.5. et alkoholijoobes viibimine ja kümblustünni kasutamine on kliendi omal vastutusel ning et sellega ei tekitataks ohtu enda ega teiste eludele ega häiritaks teiste Külastajate viibimist territooriumil;
2.6. et treppidel tuleb liikuda ettevaatlikult ning osaleja omal vastutusel, et ei oleks võimalik ennast ohtu seada ega vigastada;
2.7. kaminate ja saunade kütmisega kaasnevaid ohutusnõudeid.


3. Villade Haldus OÜ Territooriumil on KEELATUD:
3.1. kanda külm- ja tulirelvi jt. teistele ja endale ohtlikke esemeid ja pürotehnilisi vahendeid;
3.2. tuua kaasa või tarvitada territooriumil narkootilisi ja psühhotroopseid aineid;
3.3 ühe maja külalistel viibida teistes majades ja terassidel, kui majades on erinevad külalised.
3.4 rikkuda öörahu vastavalt Eesti Vabariigi korrakaitseseadusele.
3.5 telkida

4. Villade Haldus OÜ õigused:
4.1. õigus nõuda Külastajalt tagatisraha maksmist.
4.2. Kui Külastaja on tekitanud Villade Haldus OÜ-le kahju, on Esindajal Külastajalt õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist.
4.3. Käesoleva Eeskirja rikkumisel on õigus rikkujat karistada suulise hoiatusega, Villade Haldus OÜ territooriumilt ära saatmisega ja/või turvatöötajale ja/või politseile üleandmisega.
4.4. Esindajal on õigus Eeskirju rikkunud isikut edaspidi Villade Haldus OÜ territooriumile mitte lubada.
4.5. Villade Haldus OÜ-l on õigus turvalisuse tagamiseks valida Külastajaid.
4.6 Villade Haldus OÜ-l on õigus otsustada, milline on suur broneering (tühistamise korral).
5. Külastaja õigused:
5.1. Kasutada Villade Haldus OÜ ruume, mööblit, nõusid ja muud inventari vastavalt kasutusotstarbele.
5.2. Villade Haldus OÜ Esindajaga kokkuleppe korral võib Külastaja viibida ruumides ja territooriumil koos oma lemmikloomaga.
5.3 Tühistada broneering (kehtib juhul, kui klient on teinud broneeringu otse läbi e-posti: villa@villapillapalu.ee) teatades sellest ette 14 päeva, suurte broneeringute puhul 30 päeva. 
6. Külastaja kohustused:
6.1. Villade Haldus OÜ ruumide, mööbli, muu sisustuse lõhkumise või rikkumise korral kohustub broneeringu sõlmija kui Külastaja(-te)esindaja hüvitama Villade Haldus OÜ -le tekitatud kahju vastavate remondi- või ostuarvete alusel.
6.2. Kasutades Villade Haldus OÜ toidunõusid ning muud köögiinventari – pesema need peale kasutamist.
6.3 tutvuda ja jälgida Villade Haldus OÜ maja kodukorra reegleid. 
7. Tagatisraha ja selle tagastamine:
7.1. Tagatisraha 200 € lisatakse kliendi teise osamakse arvele ning tagastatakse broneeringu perioodi lõppedes 7 päeva jooksul juhul, kui Villade Haldus OÜ majade kasutamisel on peetud kinni sisekorraeeskirjadest ja maja kodukorrast ning võimalike eeskirjades ja kodukorras toodud punktide kahju korral on Villade Haldus OÜ-le tekitatud kahju hüvitatud.
8. Lõppsätted:
8.1. Broneeringu sõlmimisega aktsepteerib Külastaja käesolevat Villade Haldus OÜ majade sisekorraeeskirja ja kodukorda ning kohustub sellest kinni pidama.
8.2. Külastaja on kohustatud:
Tulekahju, pommiähvarduse, vms. ohu korral järgima Esindajate ja turvatöötajate korraldusi, evakuatsioonimärgistusi ja lahkuma Villade Haldus OÜ majadest ja vajadusel territooriumilt paanikat tekitamata.
Ülal toodud juhtudel teavitama sellest koheselt Villade Haldus OÜ Esindajat          ( +372 50 63368) või päästeametit/ politseid (112)